پیام های مناسبتی روز زن

پیام های مناسبتی روز زن

خداوند لبخند زد و از لبخند او زن آفریده شد
لبخند زیباى خداوند روزت مبارک !

روز زن

عشق تو به تار وپودجانم بسته است
بي روي تو درهاي جهانم بسته است
روز زن برهمسر عزيزم مبارک باد

دریافت پنل

دوست داشتن هميشه گفتني نيست .گاه سکوت، گاه نگاه گاهي هم فقط يک SMS است.
روز زن برهمسر عزيزم مبارک باد

دریافت پنل

خداوند لبخند زد و از لبخند او زن آفریده شد
لبخند زیباى خداوند روزت مبارک !

دریافت پنل

گل سوسن،گل مريم،گل نرگس ،گل ياس
تقديم به کسي که خودش سرور گلهاست
روز زن برهمسر عزيزم مبارک باد

دریافت پنل

همسرم روزت را تبريک گفته و هزاران هزار شاخه ي روز صورتي را به همراه تمام عشق که موجوديم است تقديمت مي کنم هميشه دوستت داشتم، دارم وخواهم داشت.

دریافت پنل

همسر عزيزم ، روز زن فرصتي براي ابراز عشق من به توست و من با همه توانم صميمانه تو را دوستت ميدارم. همسرم، معناي عشق و دوستي را در تمناي وجود تو يافتم.

دریافت پنل

به بزرگترين عشق در کوتاه ترين جمله ي ممکن به روي لطيف ترين گل سرخ براي تو بهترين کس دنيام مي نويسم دوستت دارم. روز زن برهمسر عزيزم مبارک باد

دریافت پنل

بنام آن که شادي وخوشبختي را آفريد به آسمان گفتم قشنگترين جمله را بگو تا براي عزيزترين کسم بنويسم : گفت بنويس دوست دارم بي نهايت باصداقت تا قيامت تقديم به همسرعزيزم.

دریافت پنل

شاد باش که زشادي تو من هم شادم
تا تو شادي ز غم هر دو جهان آزادم
لذت زندگي من همه خرسندي توست
به وفايت که وفايت نرود از يادم
روز زن برهمسر عزيزم مبارک باد

دریافت پنل