پیام های مناسبتی اراده و پشتکار

پیام های مناسبتی در مورد اراده و پشتکار

اگر اراده کنيد و پايداري داشته باشيد،
بي شک موفق خواهيد شد. رالف والدو امرسون

اراده و پشتکار

کساني که بيش از اندازه فکر مي کنند، تهي از اراده و تصميم اند. ناپلئون بناپارت

دریافت پنل

کسي که داراي عزمي راسخ است، جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند. گوته

دریافت پنل

فضايي بين پندار و عمل وجود دارد که با پشتکار پيموده مي شود. جبران خليل جبران

دریافت پنل

وجود ما به منزله باغي است که اراده ي ما باغبان آن است. ويليام شکسپير

دریافت پنل

اراده انساني، در کنار سرنوشت او ايستاده و چرخ تکامل او را اداره مي کند. فيثاغورث

دریافت پنل

اراده محکم و متين که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار اوست بدهد، عدالت نام دارد. اولپن

دریافت پنل

مصمم به نيک بختي باش، نيک بخت مي شوي. آبراهام لينکلن

دریافت پنل

نيرومندترين اهرمها اراده است. اسمايلز

دریافت پنل

جديت و پشتکار، مقصد را نزديک مي کند. فريدريش شيلر

دریافت پنل

اراده محکم و متين که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار اوست بدهد، عدالت نام دارد. اولپن

دریافت پنل

اگر سخنان تو را اراده و عمل دنبال نکند، پس از کجا مي توان ارج و بهاي تو را شناخت؟ فريدريش شيل

دریافت پنل

براي پيشرفت سه چيز لازم است : اول پشتکار، دوم پشتکار و سوم پشتکار. لرد آويبوري

دریافت پنل

فرد با اراده در پيچ و خمهاي زندگي هيچ گاه با نااميدي روبرو نخواهد شد. ناپلئون بناپارت

دریافت پنل

رمز کاميابي، داشتن پشتکار و دليري، با وجود ناکامي ها است. زيگ زيگلار

دریافت پنل

يک اراده قوي بر همه چيز حتي بر زمان غلبه مي کند. شاتوبريان

دریافت پنل

دانستن بدون خواستن هرگز توانستن به بار نمي آورد. گوستاولوبن

دریافت پنل

من مي خواهم؛ جمله اي است که از اراده قوي سرچشمه گرفته است. اوژن

دریافت پنل

خواسته هاي خود را در ميان دو ديوار محکم اراده و عقل زنداني کنيد. ارسطو

دریافت پنل

درجه سعادت اشخاص بستگي به اراده و ميل خود آنها دارد. آبراهام لينکلن

دریافت پنل

اگر ما به قدر کافي اراده داشته باشيم، به قدر کافي هم وسايل پيدا خواهيم کرد. ميلتون

دریافت پنل

به هر کاري که اراده کنيم تواناييم، اگر آن گونه که سزاوار است پيگير باشيم. هلن کلر

دریافت پنل