پیام های مناسبتی در مرد نوآوری

پیام های مناسبتی در مورد نوآوری

شما مي توانيد آفريننده ي زندگي خودتان باشيد.
بيل هريس

آفرینش و نوآوری

يک اثر هنري بايد در نهاد قلب آفريده شود. کريستين بوبن

دریافت پنل

وقتي انسان دوست مي دارد، مي تواند جزيي از آفرينش باشد. پائولو کوئيلو

دریافت پنل

همه ي انسانها برابر آفريده شده اند. توماس جفرسون

دریافت پنل

شما مي توانيد آفريننده ي زندگي خودتان باشيد. بيل هريس

دریافت پنل

خلاقيت يعني بهترين استفاده از داشته ها و شرايط کنوني. کارل ميز

دریافت پنل

خلاقيت باعث پرورش قدرت انطباق پذيري مي شود. جان ماکسول

دریافت پنل

انديشه خوب، معمار و آفريننده است. ديل کارنگل

دریافت پنل

بشر تنها آفريده اي است که نمي خواهد آن باشد که هست. آلبر کامو

دریافت پنل

عشق، هميشه با نوآوري و سازندگي همراه بوده است و ترس با ويراني. امت فاکس

دریافت پنل

خدا پايان شکوه جهان آفرينش است، عشق، پايان شکوه آدمي. ويکتور هوگو

دریافت پنل

انساني که قادر به آفرينندگي نيست، خواستار نابود ساختن است. اريش فروم

دریافت پنل

چون دانستي که خدا از خاکت آفريده، گردنکشي و خودرايي مکن. بزرگمهر

دریافت پنل

فراموش نکنيد که بدبيني، هميشه راه نوآوري را ميبندد. استيو چندلر

دریافت پنل

عشق و اشتياق، بالهاي پرنده ي بلندپرواز خلاقيت است. گوته

دریافت پنل

انسان، تنها براي نيکي کردن آفريده شده است. لئو نيکولايويچ تولستوي

دریافت پنل

نگرش آفريننده، مستلزم داشتن بيباکي و توانمندي است. آبراهام مازلو

دریافت پنل

هر نوآوري در ميانه ي راه ناقص و نارساست. روزابت کانتر

دریافت پنل

اي بشر گرچه خلق شده اي، برخيز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتي. توماس کارلايل

دریافت پنل

اگر شما احساس ميکنيد که پندارهاي نوآور و آفرينندهاي داريد، شکي نداشته باشيد که هنرمند و آفريننده نيز هستيد. استيو چندلر

دریافت پنل

اگر تنها يک بار روي ناتوانيهاي خود تمرکز کنيم، آنها را به توانايي تبديل خواهيم کرد؛ توانستني که نوآوري در پي دارد. استيو چندلر

دریافت پنل

نوآوري و خودسازي، در پي حرکت خودجوش آدمي به دست ميآيد و ارتباط اين دو سبب، انکارناپذير است. استيو چندلر

دریافت پنل

اگر به کار همچون سرگرمي بنگريم، انرژي و نيروي آفرينندگي خود را بالا مي بريم. استيو چندلر

دریافت پنل

در جريان زندگي روزانه، بايد راهي براي شادي بخشيدن به روح آفريننده ي خود بيابيم. سارك

دریافت پنل

هيچ کدام از نعمت هاي خدا نيست که گروهي از آفريده هاي خدا از آن بهره نگيرند. دانته

دریافت پنل

دشواريهاي دنيوي نمي توانند حس زيبايي را که خداوند در روح انسان آفريده است از ميان بردارند. گوته

دریافت پنل

نقاشي که آفرينشي ابتکاري دارد، از نقاشان ديگر بسيار کم مايه مي گيرد و از زندگي، بسيار زياد. اريک نيوتن

دریافت پنل

هديه ي خدا به انسان، نيرو و توان است و چيرگي بر همه ي آفريده ها و ذهن و تن خويش. فلورانس اسکاول شين

دریافت پنل

نوآوران بزرگ هرگز از کار خود به ستوه نمي آيند؛ وگرنه نمي توانستند به نوآوري هاي بزرگ دست بزنند. فلورانس اسکاول شين

دریافت پنل

قوه ي تخيل، نيرويي آفريننده است. هميشه بايد واژه هايي را برگزيد که در آن، بارقه اي از برآورده شدن آرزو باشد. فلورانس اسکاول شين

دریافت پنل

هيچ شادماني بزرگتر از اين نيست که احساس کني آفريننده هستي. پيروزي زندگي با آفرينش نمايان ميشود. هنري برگسن

دریافت پنل

آدمي براي شک کردن آفريده نشده، براي پرسيدن آفريده شده است. توماس يانگ

دریافت پنل

انسان براي خوشبختي آفريده شده و خوشبختي با کار مفيد به دست مي آيد. ساموئل اسمايلز

دریافت پنل

مديريت نوعي هنر است و هنر يعني خلاقيت و خلاقيت اساس پيشرفت است. ديويد فرمانتل

دریافت پنل

زنها اختراعهاي بزرگي نکرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند. توماس اديسون

دریافت پنل

هنر، خوراك روان و هنرمند، آفريننده آن است. بارگاه هنر با هيچ جايگاهي سزاوار ارزيابي نيست. اُرد بزرگ

دریافت پنل

خالق بزرگ به ما خلاقيت بخشيده است. پيشکش ما نيز به او به کار بردن آن خلاقيت است. جوليا کامرون

دریافت پنل

زن براي آن آفريده نشده که وجودي پوچ و بيهوده باشد و تنها به درد زينت و تفريح مرد بخورد. اسمايلز

دریافت پنل

اخلاق، چيز ساخته شده و حاضر آماده اي نيست، بلکه ذره ذره و روز به روز، خلق و ايجاد مي گردد. ارناليل

دریافت پنل

هرچه بيشتر بخوانيد و تمرين کنيد، از نيروي خلاقيت و انرژيهاي مثبت بيشتري ميتوانيد برخوردار شويد. استيو چندلر

دریافت پنل

انسان به گونه اي آفريده شده که اگر آتش جانش شعله ور شود، همه غير ممکن ها را از سر راه برمي دارد. ژان لافونتن

دریافت پنل

همه آنچه در خلقت است، در درون شماست و هر آنچه درون شماست، در خلقت است. جبران خليل جبران

دریافت پنل

اين زيبايي نيست که آفريننده ي عشق است، بلکه عشق است که آفريننده ي زيبايي است. لئو نيکولايويچ تولستوي

دریافت پنل

"از زندگي نترسيد، باور داشته باشيد، زندگي ارزش زيستن را دارد و باورتان در آفرينش اين حقيقت به شما کمک خواهد کرد. ويليام جيمز"

دریافت پنل