پیام های مناسبتی عید قربان

پیام های مناسبتی عید قربان

عيدقربان، جشن رهيدگي از اسارت نفس
و شكوفايي ايمان و يقين بر
همه ابراهيميان مبارك باد

عید قربان

عيد قربان عيد عبادت و بندگي و عيد اطاعت از قادر يکتا برشما تهنيت باد.

دریافت پنل

"نزول فيض رب العالمين است حلول «عيد قربان» در زمين است"

دریافت پنل

عيد سعيد «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک.

دریافت پنل

عيدقربان، روز اوج بندگي و تجلي ايثار ابراهيمي مبارک.

دریافت پنل

عيد قربان ، پر شکوهترين ايثار و زيباترين جلوه ي تعبد در برابر خالق يکتا بر شما مبارک.

دریافت پنل

عيدنزديک شدن دلها به قرب الهي برهمه مسلمانان مبارک باد.

دریافت پنل

عيدقربان، جشن رهايي ازاسارت نفس وشکوفايي ايمان ويقين ،عيدسرسپردگي وبندگي

دریافت پنل

"عيد اضحي رسم و آئين خليل آزرست بعد آن ،عيد غدير، روز ولاي حيدر است عيد قربان و پيشاپيش عيد سعيد غدير مبارک"

دریافت پنل

عيد قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعايش، با قربانى و صدقات و احسانش، بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبوديت و بندگى است .

دریافت پنل

عيد قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعايش، با قربانى و صدقات و احسانش، بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبوديت و بندگى است .

دریافت پنل

"ز اسماعيل جان تا نگذري مانند ابراهيم به کعبه رفتنت تنها نمايد شاد شيطان را کسي کو روز قربان، غير خود را مي کند قربان نفهميده است هرگز معني و مفهوم قربان را"

دریافت پنل

"حلول تازه داده فيض سبحان چه زيبا منجلي شد «عيد قربان»"

دریافت پنل