پیام های مناسبتی وقف

پیام های در مورد آزادی

زينت انسان [در] سه چيز است :
علم، محبت و آزادي.
(افلاطون)

آزادی

آزادي در بي آرزويي است.
(بودا)

دریافت پنل

انسان آزاده از کسي سلب آزادي نمي کند.
(ارسطو)

دریافت پنل

آزادي، تنها ارزش جاودانه ي تاريخ است.
(آلبر کامو)

دریافت پنل

آزادي بدون دانايي به دست نمي آيد.
(اُرد بزرگ)

دریافت پنل

بزرگترين دلخوشي انسان، آزاد بودن است.
(اشو)

دریافت پنل

يا به من آزادي بدهيد، يا مرگ.
(پاتريک هنري)

دریافت پنل

بزرگترين ثروت يک ملت، آزادي است.
(اُرد بزرگ)

دریافت پنل

رهايي و آزادي برآيند پرستش خرد و دانايي است.
(اُرد بزرگ)

دریافت پنل

خردورزان هميشه به راه آزادگان و راستان مي روند.
(بزرگمهر)

دریافت پنل

آن کس که مالک نفس خويش نيست آزاد نخواهد بود.
(اپيکتوس)

دریافت پنل

خود را از بند نام و ننگ برهانيد تا آزاد توانيد زيست.
(عبيد زاکاني)

دریافت پنل

آزادي يعني اينکه مي خواهم نه برده باشم و نه برده دار.
(آبراهام لينکلن)

دریافت پنل

زنده باد ملتي که براي زنده داشتن آزادي، زندگي را دوست دارد.
(محمد خياباني)

دریافت پنل

خدا آزادي را به کساني مي دهد که در جستجوي آن هستند.
(جين وبستر)

دریافت پنل

بي خردي، اسارت در پي دارد و خرد، موجب آزادي و رهايي است.
(فردوسي)

دریافت پنل

طبيعت حتي به حيوانات زبان بسته هم آزادي بخشيده است.
(تاس توس)

دریافت پنل

بهترين نشانه ترقي يک ملت، آزادي گفتار است.
(عبدالرحمن فرامرزي)

دریافت پنل

انسان در همان لحظه که تصميم مي گيرد آزاد باشد، آزاد است.
(فرانسوا ولتر)

دریافت پنل

ملت از راه آزادي به تعليم و تربيت دست مي يابند، نه برعکس.
(جرج برنارد شاو)

دریافت پنل

آزادي مستلزم مساوات است؛ در برابر قانون، همه يکسان هستيم.
(محمد خياباني)

دریافت پنل

آسمان براي گرفتن ماه تله نمي گذارد، آزادي ماه است که او را پايبند مي کند.
(تاگور)

دریافت پنل

حقيقت را با بي طرفي مطلق و با روحي آزاد از هر گونه تعصب جستجو کنيد.
(دکارت)

دریافت پنل

آزادي در کشورهايي امکان تحقق دارد که حس اداي وظيفه بر هواپرستي چيره باشد.
(لاکو)

دریافت پنل

کسي که حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند، لياقت آزادي را ندارد.
(بنجامين فرانکلين)

دریافت پنل

کساني که حاضر نيستند براي آزادي بهايي بپردازند، لياقت آزادي را ندارند.
(جورج واشنگتن)

دریافت پنل

هرکس قادر به تملک و اراده نفس خود باشد، آزادي حقيقي را به دست آورده است.
(پرسليس)

دریافت پنل

انسان آزاد آفريده شده است اما همه جا در زنجيري است که خود بافته است.
(ژان ژاك روسو)

دریافت پنل

انسان آزاد آفريده شده است اما همه جا در زنجيري است که خود بافته است.
(ژان ژاك روسو)

دریافت پنل

اگر ملتي چيزي را بر آزادي ترجيح دهند، همه چيز را از دست خواهند داد.
(ويليام سامرست موام)

دریافت پنل

اگر ما نتوانيم همانند مردان و زنان آزاد زندگي کنيم، بايد از مردن خوشحال باشيم.
(مهاتما گاندي)

دریافت پنل

آزادي يعني گشت و گذار در دنياي هستي، با آنچه که خداوند متعال امر فرموده!
(امير قاسمي)

دریافت پنل

آزادي يعني مسؤوليت؛ براي همين است که بيشتر انسانها از آن وحشت دارند.
(جرج برنارد شاو)

دریافت پنل

آزادي براي بسياري از مردم سرمايه ي دکان است و براي يک تن از هزاران، سرمايه ي جان.
(سعيد نفيسي)

دریافت پنل

هرگز، هرگز حتي براي يک لحظه آزادي ات را از دست نده و هرگز آزادي کسي را سلب نکن.
(اشو)

دریافت پنل

در قانون هستي، شادي، آرامش و آزادي زماني تحقق مي يابند که آنها را ببخشيم.
(رالف والدو امرسون)

دریافت پنل

آنان که آزادي را فداي امنيت مي کنند، نه شايستگي آزادي را دارند و نه لياقت امنيت را.
(بنجامين فرانکلين)

دریافت پنل

آزادي چيزي است شبيه سلامتي؛ تا زماني که اين دو را از دست ندهيم، قدرشان را نمي دانيم.
(والتر)

دریافت پنل

مرد آزاده پيوسته مي کوشد که در گفتار خود، آهسته و در کردار خود، تند و تيز باشد.
(کنفوسيوس)

دریافت پنل

آخرين آزادي ما انسانها اين است که نگرش خود را در هر شرايطي خود انتخاب کنيم.
(ويکتور فرانکل)

دریافت پنل

اگر مي خواهيد فردي را با راي و نظر خود همراه کنيد، بگذاريد در کمال آزادي حرفش را بزند.
(ديل کارنگي)

دریافت پنل

آگاه شوي، ميل و اشتياق تا ابد ثابت نگاه داشتن امور در تو فروکش مي کند و آنگاه آزاد و رها مي شوي.
(اشو)

دریافت پنل

ما که آزادي را دوست نداريم نمي توانيم نان آزادي را بخوريم و اگر هم بخوريم، آنرا هضم نخواهيم کرد.
(گاندي)

دریافت پنل

آزادي عبارت است از حق انجام هرکاري که قوانين اجازه مي دهد و انجام ندادن آنچه قانون منع کرده است.
(منتسکيو)

دریافت پنل

آزادي حقيقي آن نيست که هر چه را مي خواهيم انجام دهيم، بلکه آن است که آنچه را که حق داريم انجام دهيم.
(ويکتور کوزن)

دریافت پنل

هنر، گونه اي رستگاري است؛ ما را از خواستن، يعني درد و رنج، آزادي مي بخشد و تصاوير زندگاني را دلربا مي سازد.
(آرتور شوپنهاور)

دریافت پنل

آزادي طلبي ما به اين دليل نيست که عاشق آزادي هستيم، بلکه در حقيقت، ما خود آزادي هستيم و فقط در آزادي مي توانيم رشد کنيم.
(اشو)

دریافت پنل

خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نيک سرشت جهان، پر از شادي و شکوه مي نمايد. بهره خردمندان و اميدواران، هميشه شادکامي است.
(بزرگمهر)

دریافت پنل

همانطور که مايل نيستم بنده کسي باشم، حاضر نيستم آقاي کسي باشم. کساني که مخالف آزادي ديگرانند، خود لياقت آزادي را ندارند.
(آبراهام لينکلن)

دریافت پنل