پیام های مناسبتی در مورد همت

پیام های مناسبتی در مورد همت

مردانگي تنها به مرد بودن نيست ؛
به همت و گذشت است « هگل » .

همت

مردانگي تنها به مرد بودن نيست ؛ به همت و گذشت است « هگل » .

دریافت پنل

ايرانيان هر گاه پُشتکار داشته اند شگفتي ها آفريده اند « ارد بزرگ » .

دریافت پنل

صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي هيچ گاه با درماندگي روبرو نخواهد شد « ناپلئون » .

دریافت پنل

اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ايشان نزديک شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمي به آنان نزديک شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشکار سازند « گوته »

دریافت پنل

آنان که مدام دل نگران ناتوانان هستند هيچ گاه نمي توانند ناتواني را نجات بخشند ! با اشک ريختن ما ، آنها توانا نمي شوند بايد توانا شد و آنگاه آستين همت بالا زد « ارد بزرگ »

دریافت پنل