پیام های مناسبتی روز ارتش

پیام های مناسبتی روز ارتش

روزارتش، ارتشي که با روحِ مقاومت آميخته
و با هياهو و تکاپو عجين است، مبارک باد.

روز ارتش

درود بر شما ارتشيان، شما مردان خدا که ميراث دار خون شهيدانيد؛ پاينده باشيد و سربلند!

دریافت پنل

روز ارتش، ارتشي که با روحِ مقاومت آميخته و با هياهو و تکاپو عجين است، مبارک باد.

دریافت پنل

امروز روز شماست، شما رزم آزمايانِ ايران زمين که طلايه دارِ ميهنيد و در صفِ ارتش.

دریافت پنل

روز ارتش، ارتشي که تنها چراغِ روشنِ شب هايِ مسکوت و تاريک جنگ و جنون بود، مبارک باد.

دریافت پنل

برادر ارتشى! تو، غرور خيابان هاى انقلابى؛ آن گاه که شولاى برادرى ات را دور شانه هامان پيچيدى.

دریافت پنل

مبارک باد طلوع آفتاب ايستادگى ات که مادران سرزمينت را اين چنين بر درگاه افتخار، به هلهله واداشته اى!

دریافت پنل

روزارتش، ارتشي که زخمِ ديرسالِ وطن را مرهمي دوباره نهاد و خاکِ مسمومِ سرزمين را از غبار مينِ ناامني پاک کرد، مبارک باد.

دریافت پنل

ارتش، تبلور استقلال و آزادى مردمى است که آوازه غيرت و هم بستگى شان، دروازه هاى پولادين جهان را درنورديده است.

دریافت پنل

ارتشى! اهتمامت را در سنگرهاى دفاع و امنيت پاس مى داريم و استوارى گام هايت را در صيانت از هستى وطن، آرزومنديم؛ روزت مبارک!

دریافت پنل