پیام های مناسبتی در مورد جوانی

پیام های مناسبتی در مورد جوانی

جواني سرمايه اي است که قدر و قيمت آن مجهول است. (رايموند)

در مورد جوانی

جواني قوّهاي است که مغلوب نميشود. (رايموند)

دریافت پنل

فلاکت ايام پيري نيتجهي غرور جواني است.(بيکيسفلد)

دریافت پنل

جواني سرمايهاي است که قدر و قيمت آن مجهول است. (رايموند)

دریافت پنل

براي شبِ پيري، در روزِ جواني چراغي بايدتهيه کرد.(پلوتارك)

دریافت پنل

با طلا خيلي کارها ميتوان کرد، ولي جواني را نميتوان خريد.(رايموند)

دریافت پنل

جواني ستارهاي است که فقط يک بار در آسمان عمر طلوع ميکند.(ژوبرت)

دریافت پنل

جواني فرصتي است که بيش از يک دفعه آن را به دست نتوان آورد. (رايموند)

دریافت پنل

جواني جرعهاي است فرحانگيز ولي حيف که به پيري آميخته ميشود.(شکسپير)

دریافت پنل

جواني چون آهوي وحشي با نشاط و غرور در وادي زندگاني ميدود.(آويبوري)

دریافت پنل

جواني فصلي است از کتاب زندگي که مهمترين قسمت آن رانشان ميدهد. (رايموند)

دریافت پنل

افراطهايي که در جواني کرده و ميکنم، وامي است که بايد در روزگار پيري آن را ادا کرد.(بايگون)

دریافت پنل

جواني آفتابي است که با غروب خود جز حسرت و افسوس چيزي باقي نميگذارد.(رايموند)

دریافت پنل

بسيجي، بهار آفرين چهار فصل آزادي است و برق خشم الهي برتارک تاريک فکران مزدور و مدعي روشنفکري.

دریافت پنل

جواني منزلي است که ما بين مسافت کودکي و پيري واقع شده است، ايام سلطنت در آن جا ميگذرد(گوته)

دریافت پنل

بسياري از مردم سعادت و شوکت روزگار پيري خود را به سختيها و مشکلات روزگار جواني مديون هستند.(ناپلئون)

دریافت پنل

جواني موج ميزندو اقيانوس زندگي به جوش در ميآيد. اي جوانان! برخيزيد و بکوشيد پيش از آن که روح شما تاريک گردد.(شيللر)

دریافت پنل