پیام های مناسبتی تبریک سفر حج

پیام های مناسبتی تبریک سفر حج

واقف عرفات و ساعي صفا و مروه
قدوم پر برکتتان را به ديده ارج مي نهيم .

تبریک سفر حج

تلبيه گويان به نداي وحي الهي مقدمتان گرامي .

دریافت پنل

کبوتر حرم امن الهي ، حجي با معرفت پايدار و ماندگار را برايت آرزومندم.

دریافت پنل

چادرنشين عرفات خوش آمدي، بازگشت پروانه کعبه گرامي باد

دریافت پنل

واقف عرفات و ساعي صفا و مروه قدوم پر برکتتان را به ديده ارج مي نهيم .

دریافت پنل

زيارت خانه امن الهي بر شما گوارا باد. اميدوارم خداوند سعادت مجدد سفر به سرزمين وحي را نصيب شما و اين حقير بنمايد .

دریافت پنل

گرامي باد مقدمتان که آميخته با غبار کعبه ، صفاي مدينه ومعطر به عطر قبور ائمه بقيع است .حجکم مقبول سعيکم مشکور

دریافت پنل

زائرکعبه که ديده ات منور به نور مسجد النبي ، قدومت متبرک به خاک پر برکت بقيع و روحت سرشار از معرفت طواف حرم امن الهي است، زيارتت مقبول درگاه حق .

دریافت پنل