پیام های مناسبتی وقف

پیام های در مورد وقف

پيامبر اکرم(ص):
بهشت متعلق به توبه كاران و رحمت متعلق به وقف گزاران است.

وقف

وقف گلستان بي خزان است.

دریافت پنل

وقف كن تا ماندگار شوي .

دریافت پنل

وقف اندوخته ي ماندني است.

دریافت پنل

وقف نماد كرامت و بزرگواري است.

دریافت پنل

وقف،ابري است كه هميشه ميبارد.

دریافت پنل

وقف زنده نگه داشتن اسلام است.

دریافت پنل

وقف سندغرفه هاي بهشت است.

دریافت پنل

وقف يعني وصل به قله فتح الهي

دریافت پنل

وقف مانع توقف واقف است بر صراط .

دریافت پنل

وقف فروش دنيا به قيمت عقباست.

دریافت پنل

وقف يعني ماندني كردن سرمايه هاي فاني

دریافت پنل

وقف تضمين كننده حيات ابدي واقف است.

دریافت پنل

وقف راهي است، كه انتهايش بهشت است.

دریافت پنل

وقف زيباترين رمز ماندگاري انسان است.

دریافت پنل

وقف در راه رضاي خدانعمتي گرانبهاست

دریافت پنل

وقف انفاق بي آفات و مضاربه با خداست.

دریافت پنل

وقف پيوند قلب واقف با كالبدآيندگان است.

دریافت پنل

وقف آيتي از روح بلند و فرا زماني واقف است.

دریافت پنل

وقف تجلي ايثار ونوع دوستي است.

دریافت پنل

وقف بهترين كارگاه خيرات جاريه است.

دریافت پنل

وقف،وقوف هميشگي در كارهاي خير است.

دریافت پنل

وقف واقف چراغي مانگارتاروزحساب است.

دریافت پنل

وقف پيوند مودت ميان خالق ومخلوق است.

دریافت پنل

وقف بهترين راه نگهداري ازاموال اخروي است

دریافت پنل

وقف سرچشمه نور و حيات يعني زندگي دوباره

دریافت پنل

انسان با وقف راه خود را به بهشت هموار ميكند.

دریافت پنل

وقف، مجذوررحمت الهي، به توان اعصاراست.

دریافت پنل

وقف نشانه دلسوزي،آينده نگري و تعاون است.

دریافت پنل

وقف ماندگارنمودن نام خوددردفترصالحان است.

دریافت پنل

وقف، از خود گذشتن براي به خدا رسيدن است.

دریافت پنل

وقف نشانه گذشت از خويشتن وپيوند باخداست.

دریافت پنل

وقف سجده شكربر نعمت هميشه جوشان الهي است.

دریافت پنل

وقف از دل بخشيدن و نتيجه را از صفاي روح ديدن است.

دریافت پنل

وقف بسان خورشيد است كه فيضش تا قيامت باقيست.

دریافت پنل

وقف همچون درختي است كه ميوه هاوثمراتش تمامي ندارد.

دریافت پنل

وقف رهايي از تكاثر شيطاني ورسيدن به كوثر رحماني است.

دریافت پنل

وقف دريچه ايست رو به بهشت كه از سمت دنيا باز ميشود

دریافت پنل

وقف توافق با اموالي است كه هرگز ازان مفارقت نخواهي كرد.

دریافت پنل

"وقف مال واقف كسرمال نيست
فعل وقف را پاداش پيدا نيست"

دریافت پنل

وقف همان حساب جاري است كه بعد از مرگ نيز فعال است

دریافت پنل

وقف،ماندگارترين يادگاري است كه انسان به يادپرورگارمي نگارد.

دریافت پنل

وقف به مانند ميراث نيكي است كه هميشه باعث احسان ميشود

دریافت پنل

وقف چشمه جوشاني است كه واقف را به از فنا به ابديت مي رساند

دریافت پنل

وقف نقطه اي است در امتداد خط زندگي كه هيچ وقت گم نميشود.

دریافت پنل

وقف، هديه اي بي منت براي خلق و رحمتي بي پايان براي واقف است.

دریافت پنل

وقف چشمه ايست از انفاق كه صاحبش به او فرصت دريا شدن ميدهد.

دریافت پنل

وقف كردن مال دردنيايعني سپرده گذاري بلندمدت اخروي باسودفراوان

دریافت پنل

وقف ، نقطه پيوند وشاهراه ارتباط خاكيان باافلاكيان وميراث ماندگاراست.

دریافت پنل

وقف بارش باران سخاوت و نوازش نسيم مهرباني است در كوير عطشناك زندگي

دریافت پنل

وقف نهايت سخاوت و ماندگارترين اثر مومن درزمان حيات و ممات مي باشد.

دریافت پنل

وقف يعني دل كندن وبريدن از تمناي نفس، اميد به خدا داشتن و وقف خدا شدن.

دریافت پنل

وقف كردن همانند كاشتن بذري كوچك است كه ساليان سال محصول ميدهد

دریافت پنل

وقف كاشتن نهاليست كه شيريني ثمرش فقط محدود به اين دنياي مادي نيست.

دریافت پنل

وقف اراده نيك آدمي را پس از طي دوران زندگي، همچنان زنده و كارساز نگه مي دارد.

دریافت پنل

وقف عامل عزتمندي وسرافرازي وشرافتمندي نسل هاي متمادي شخص واقف ميباشد.

دریافت پنل

وقف توقف مال در ايستگاه عمل خيرجهت تقويت روح وتهيه توشه ادامه مسيرآخرت است.

دریافت پنل

وقف نشانه دورانديشي،مردم دوستي و معامله باخدا و عامل شكوفايي علم و انديشه است.

دریافت پنل

وقف جاده ايست براي رسيدن به معبودكه مسيرآن ازطريق اختصاص آنچه ازتوان وهمتي كه به خلق داري ميگذرد.

دریافت پنل

وقف جوشش جويبار جوانمردي و سخاوت از چشمه سارنوراني وجلا گرفته جان مؤمني است كه ازنور كرامت خداوند جليل جريان مي يابد.

دریافت پنل