پیام های مناسبتی در مورد اعتقاد

پیام های مناسبتی در مورد اعتقاد

اعتقاد يعني يقين دروني، ايمان يعني عمل بيروني.
اگر عزم و اراده خود را به زبان بياوريد
علاوه بر تشويق شدن، احساس مسئوليت خواهيد کرد.
((جان ماکسول))

اعتقاد

ايمان قوت روح است.((آنتوان چخوف))

دریافت پنل

آنچه سبب امنيت روح مي شود ايمان است.((گارودي))

دریافت پنل

پاکدل را کسي باور نمي کند، مگر پاکدل.((هرمان هسه))

دریافت پنل

وقتي باور داري که مي تواني حتما مي تواني!((ماکسول مالتز))

دریافت پنل

باور خود را در عملکردتان پياده کنيد.((رالف والدو امرسون))

دریافت پنل

ايمان از کردار جدا نيست و عمل از پندار.((جبران خليل جبران))

دریافت پنل

بپذيريد که قدرت ايمان از ترس بيشتر است.((جان ماکسول))

دریافت پنل

برويد و به آنچه ايمان داريد، عمل کنيد.((رالف والدو امرسون))

دریافت پنل

خود را باور کنيد، تا همه ي جهان هستي شما را باور کند.((آزمنديان))

دریافت پنل

انسان براي برخورداري از شادي بايد خودش را باور کند.((توماس پاين))

دریافت پنل

خدا را باور کنيد، براي اينکه به چنين باوري محتاجيد.((ايمانوئل کانت))

دریافت پنل

آيا مي خواهيد حرفهاي شما را باور کنند؟ از خود سخن نگوييد.((بلز پاسکال))

دریافت پنل

عقيده اي که مردم از ترس جانشان بپذيرند، پايدار نيست.((سعيد نفيسي))

دریافت پنل

آينده متعلق به کساني است که در آرزوي آن هستند و به آن ايمان دارند.((مصطفي کمال پاشا))

دریافت پنل

وقتي همه با من هم عقيده مي شوند، تازه احساس مي کنم که اشتباه کرده ام.((اسکار وايلد))

دریافت پنل

اگر پيوسته بکوشي و ايمان داشته باشي، سرانجام پيروزي از آن تو خواهد بود.((آن ديويس))

دریافت پنل

هر کس عادت کند که بدون دليل هر حرفي را باور کند، از صورت انساني خارج است.((ابوعلي سينا))

دریافت پنل

گاه در عشق مي آموزيم که رعايت حال ديگري بهتر از پافشاري در اثبات عقيده است.((لئوبوسکاليا))

دریافت پنل

مردي که ادعا مي کند، ديگر اعتقادي به عشق ندارد؛ کسي است که ديگر عشق به او اعتمادي ندارد.((مارس کرانشه))

دریافت پنل

مسلم بدانيد که باورهاي انسان بر نگرش او مؤثر است؛ حتي اگر آن باورها درست نباشند.((جان ماکسول))

دریافت پنل

ايمان و باور ما در ابتداي هر مسئوليت دشواري تنها عاملي است که موفقيت نهايي مان را تضمين مي کند.((ويليام جيمز))

دریافت پنل

باور داشتن به کاري که انجام مي دهيد يک مطلب است و متعهد بودن کامل به آن کار، مطلبي ديگر.((جان ماکسول))

دریافت پنل

وقتي براستي ايمان داري که حق با تو است و درست مي گويي، هرگز از حرفهاي مردم نگران و ناراحت نشو!((الينور روزولت))

دریافت پنل

خوشبختي زماني به دست مي آيد که شما به کاري که انجام مي دهيد باور داشته باشيد، آن را خوب بشناسيد و دوست بداريد.((برايان تريسي))

دریافت پنل

اعتقاد يعني يقين دروني، ايمان يعني عمل بيروني. اگر عزم و اراده خود را به زبان بياوريد علاوه بر تشويق شدن، احساس مسئوليت خواهيد کرد.((جان ماکسول))

دریافت پنل

اگر به انسان ها شخصيت و فرصت ابراز عقيده و پاداش و امکان مشارکت بدهيد، رشد خواهند کرد و انديشه هاي ناب خود را بيرون خواهند ريخت.((رابرت اسلاتر))

دریافت پنل

باور من اين است که همه کارها را خداوند روبراه مي کند و آن خداي قادر و متعال هيچ نيازي به توصيه و راهنمايي من ندارد؛ در اين صورت دليلي براي نگراني وجود ندارد.((هنري فورد))

دریافت پنل

اگر دعا کنيم، ايمان خواهيم داشت، اگر ايمان داشته باشيم، محبت خواهيم نمود و اگر محبت کنيم، خدمت نيز خواهيم کرد.((مادر ترزا))

دریافت پنل