پیام های مناسبتی در مورد آراستگی

پیام های مناسبتی در مورد آراستگی

زينت انسان در سه چيز است :
علم، محبت و آزادي.(افلاطون)

آراستگی

براي نادان پيرايه اي سزاوارتر و زيباتر از خاموشي نيست. بزرگمهر

دریافت پنل

حجب و حيا نه تنها آرايش است، بلکه نگهبان دانش است. توماس اديسون

دریافت پنل

انسان بايد از هر نظر چه ظاهر و چه باطن، زيبا و آراسته باشد. آنتوان چخوف

دریافت پنل

زينت خانه به دوستاني است که در آنجا تردد مي کنند. رالف والدو امرسون

دریافت پنل

زينت انسان در سه چيز است : علم، محبت و آزادي.(افلاطون)

دریافت پنل

خوشا به حال پيمان منشاني که وجودشان به پيرايه پاکي و شرم آراسته شده است.(بزرگمهر)

دریافت پنل

چه سزاوار است که آدمي در آميزش با صاحبان جمال، خود را نيز به زيبايي و آراستگي بيارايد.(افلاطون)

دریافت پنل

اگر نتوانيم به خاندان خويش آرايشي سامان يافته دهيم، هميشه در خانه ايي بي حصار زندگي مي کنيم. ارد بزرگ

دریافت پنل

نفسي که پيراسته و آراسته نباشد، خواهي نخواهي از ويژگي ميانهروي هم بيبهره است. افلاطون

دریافت پنل

به راستي، مردم به آناني که با ظاهري آراسته، ولي بدون توانايي، زندگي ميکنند، باور ندارند. کيم وو چونگ

دریافت پنل

عشق، پارچه ي گلدوزي شده اي است که طبيعت، آن را آراسته و تخيل، نقش و نگار آن را ترسيم کرده است. فرانسوا ولت

دریافت پنل

هيچ گنجي به از هنر نيست و هيچ هنري بزرگوارتر از دانش نيست و هيچ پيرايه اي بهتر از شرم نيست و هيچ دشمني بدتر از خوي بد نيست. سقراط

دریافت پنل

نهالهاي درختان بارور را کنار هم با نظم کامل در خاك بنشانيد، زيرا تنها آن کشتزاري از رحمت يزداني بهره خواهد برد که منظم و آراسته باشد.گوته

دریافت پنل

جواني، دوراني از زندگيست که بايد خود را وقف گسترش زيبايي درون کنيد؛ ارزش و آراستگي راستين نميتواند از ظاهر شما سرچشمه بگيرد. کيم وو چونگ

دریافت پنل

لغزش انسان همواره تدريجي است. بديها در وجود ما، پاي حاضر آماده و نامرئي دارند. حتي کساني از ما با ظاهر پاك و آراسته، چنين ويژگي هايي دارند. ويکتور هوگ

دریافت پنل

انجام هر نوع خدمت و تحمل هر گونه سختي و مذلت را به راه معشوق، ننگ عاشق نشماريم، بلکه آن را از افتخاراتش دانيم و مايه آراستگي و برازندگي او شناسيم.(افلاطون)

دریافت پنل

آراستگي ظاهري، سبُک سريست، ولي آراستگي راستين که از باطن شما سرچشمه ميگيرد، بلندپايه و ارزشمند است و آراستگي اين چنيني، پايدار و جاودانه است. کيم وو چونگ

دریافت پنل

بخشنده ي نيکخوي آن کسي است که جانش را به بخشش آراسته گرداند. به دور از جوانمردي است که بخشنده بر آن کسي که چيزي به او داده يا خيري رسانده منت نهد.بزرگمهر

دریافت پنل