پیام های مناسبتی روز بسیج

پیام های مناسبتی روز بسیج

بسيج، صداي صلابت است و سمبل صبوري
اسوه صالحان است و آموزگار صابران.

روز بسیج

بسيجي، اسطوره روزگار است و آيت ايثار.

دریافت پنل

بسيجي، تندر خشم خدا بر خرمن بيداد است.

دریافت پنل

بسيجي، آتش در خرمن نيرنگ شيطان است.

دریافت پنل

بسيجي، بلبل خوشخوان گلزار جبهه‏هاست و باران معنويت در کوير رفاه‏گرايي.

دریافت پنل

بسيج، سرو بلند باغ پيروزي است و ستاره سهيل سحرهاي ستم سوزي.

دریافت پنل

بازوان بسيجي بوسه ‏گاه روح خداست و بلنداي قامتش بازوي امن بندگان الهي.

دریافت پنل

اي بسيجي! رزمت پيروز، عزمت استوار، حرمتت روز افزون، و بزمت با ملکوتيان باد.

دریافت پنل

بسيج، صداي صلابت است و سمبل صبوري، اسوه صالحان است و آموزگار صابران.

دریافت پنل

بسیجی، گل‏سرخ لاله ‏زار مروت و مردانگي و آب زلال و شيرين در کوير زندگي است.

دریافت پنل

بسيج‏، خدنگ رها شده از سوي عرشيان است که قلب پليد شياطين شرق و غرب را مي‏شکافد.

دریافت پنل

بسيج، ابر رحمت‏ خداست و راحت روح مؤمنان و راهب کوير تفتيده زمان، رهيده از پليدي‏هاست.

دریافت پنل

بسيجي، بانگ بلند بيداري است و باب رهايي، بلاي‏جان استکبار است و برج استوار ديدباني.

دریافت پنل

بسيجي، بهار آفرين چهار فصل آزادي است و برق خشم الهي برتارک تاريک فکران مزدور و مدعي روشنفکري.

دریافت پنل

بسيجي، لاله سرخ‏ جبهه ‏هاست و لؤلؤ صدفهاي «لااله الاالله‏». ذوالفقار خشم و غيرت بر سر خناسان و وسوسه‏ گران است.

دریافت پنل

بسيجي، برکه غيرت ديني است و برف سپيد بامدادي برهر بام و بر زن و شهر و ديار اسلامي.

دریافت پنل