سالگرد انقلاب آمد پديد انقلابي چون سپيده پرنويد فجر رستن، فجر رستن، فجر شوق فجر بشکفتن چو گل در باغ ذوق دهه شكوهمند فجر مبارك باد در خلال ده شب از بهمن، برون صدهزاران فجر آمد، گونه‏گون مهر روشن بر سياهي چيره شد چشم خفاش از فروغش خيره شد دهه شكوهمند...