منو

وب سرویس 2 پیامک آموت

وب سرویس ها برنامه (قطعه کد) هایی هستند که تحت وب قابل دسترسی اند و از طریق پروتکل های استانداردی مانند Http به انتقال و مبادله دیتا با سایر برنامه های کاربردی می پردازند. اساس کار وب سرویس (Web Service) ها بر پایه دریافت و تولید پیغام بنیان گذاری شده است. بدین معنی که آنها منتظر می مانند که کلاینت ها به آنها وصل شده و بنا به درخواست کلاینت ها به آن ها پاسخ می دهند . راه ارتباطی انتقال این پیغام ها یک آدرس است که شما میتوانید با افزودن آن در برنامه خود از خصوصیات آن استفاده نمائید

AccountStatus از طریق این متد می توانید اطلاعات حساب کاربری خود که شامل اعتبار باقیمانده ، تعرفه های ارسال و لیست خطوط را دریافت نمایید .

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

AccountStatus_REST از طریق این متد می توانید اطلاعات حساب کاربری خود که شامل اعتبار باقیمانده ، تعرفه های ارسال و لیست خطوط را دریافت نمایید .

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

CalculateMessagePrice از طریق این متد می توانید هزینه پیامک های خود را به شماره/شماره های انتخابی خود را محاسبه نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
MobilesList<String>لیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک

CalculateMessagePrice_REST از طریق این متد می توانید هزینه پیامک های خود را به شماره/شماره های انتخابی خود را محاسبه نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
MobilesList<String>لیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک

CalculatePatternMessagePrice از طریق این متد می توانید هزینه با الگو خود را به شماره/شماره های انتخابی خود را محاسبه نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MobileStringموبایل دریافت کننده پیامک
PatternCodeIDIntکد الگوی پیامک
PatternValues List<String> مقادیر الگوهای در متن پیامک
بایستی به ترتیب همان الگوها در نظر گرفته شود

CalculatePatternMessagePrice_REST از طریق این متد می توانید هزینه با الگو خود را به شماره/شماره های انتخابی خود را محاسبه نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MobileStringموبایل دریافت کننده پیامک
PatternCodeIDIntکد الگوی پیامک
PatternValues List<String> مقادیر الگوهای در متن پیامک
بایستی به ترتیب همان الگوها در نظر گرفته شود

ContactCreate از طریق این متد می توانید یک مخاطب جدید ذخیره نمائید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactGroupIDLongکد گروه مخاطب
ActiveBooleanفعال
FNameStringنام
LNameStringنام خانوادگی
GenderTypeBooleanFalse = خانم , True = آقا
CompanyTitleStringعنوان شرکت
JobTitleStringعنوان سمت/شغل
EmailStringایمیل
CityNameStringنام شهر
AddressTextStringآدرس
BornDateDateTime?تاریخ تولد
AnniversaryDateDateTime?تاریخ سالگرد
CustomText1Stringفیلد سفارشی 1
CustomText2Stringفیلد سفارشی 2
CustomText3Stringفیلد سفارشی 3
CustomText4Stringفیلد سفارشی 4
CustomText5Stringفیلد سفارشی 5
CustomText6Stringفیلد سفارشی 6
CustomDate1DateTime?تاریخ سفارشی 1
CustomDate2DateTime?تاریخ سفارشی 2
CustomDate3DateTime?تاریخ سفارشی 3

ContactCreate_REST از طریق این متد می توانید یک مخاطب جدید ذخیره نمائید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactGroupIDLongکد گروه مخاطب
ActiveBooleanفعال
FNameStringنام
LNameStringنام خانوادگی
GenderTypeBooleanFalse = خانم , True = آقا
CompanyTitleStringعنوان شرکت
JobTitleStringعنوان سمت/شغل
EmailStringایمیل
CityNameStringنام شهر
AddressTextStringآدرس
BornDateDateTime?تاریخ تولد
AnniversaryDateDateTime?تاریخ سالگرد
CustomText1Stringفیلد سفارشی 1
CustomText2Stringفیلد سفارشی 2
CustomText3Stringفیلد سفارشی 3
CustomText4Stringفیلد سفارشی 4
CustomText5Stringفیلد سفارشی 5
CustomText6Stringفیلد سفارشی 6
CustomDate1DateTime?تاریخ سفارشی 1
CustomDate2DateTime?تاریخ سفارشی 2
CustomDate3DateTime?تاریخ سفارشی 3

ContactDelete از طریق این متد می توانید یک مخاطب را حذف نمائید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactIDLongکد مخاطب

ContactDelete_REST از طریق این متد می توانید یک مخاطب را حذف نمائید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactIDLongکد مخاطب

ContactEdit از طریق این متد می توانید یک مخاطب را ویرایش و ذخیره نمائید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactIDLongکد مخاطب جهت ویرایش
ContactGroupIDLongکد گروه مخاطب
ActiveBooleanفعال
FNameStringنام
LNameStringنام خانوادگی
GenderTypeBooleanFalse = خانم , True = آقا
CompanyTitleStringعنوان شرکت
JobTitleStringعنوان سمت/شغل
EmailStringایمیل
CityNameStringنام شهر
AddressTextStringآدرس
BornDateDateTime?تاریخ تولد
AnniversaryDateDateTime?تاریخ سالگرد
CustomText1Stringفیلد سفارشی 1
CustomText2Stringفیلد سفارشی 2
CustomText3Stringفیلد سفارشی 3
CustomText4Stringفیلد سفارشی 4
CustomText5Stringفیلد سفارشی 5
CustomText6Stringفیلد سفارشی 6
CustomDate1DateTime?تاریخ سفارشی 1
CustomDate2DateTime?تاریخ سفارشی 2
CustomDate3DateTime?تاریخ سفارشی 3

ContactEdit_REST از طریق این متد می توانید یک مخاطب را ویرایش و ذخیره نمائید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactIDLongکد مخاطب جهت ویرایش
ContactGroupIDLongکد گروه مخاطب
ActiveBooleanفعال
FNameStringنام
LNameStringنام خانوادگی
GenderTypeBooleanFalse = خانم , True = آقا
CompanyTitleStringعنوان شرکت
JobTitleStringعنوان سمت/شغل
EmailStringایمیل
CityNameStringنام شهر
AddressTextStringآدرس
BornDateDateTime?تاریخ تولد
AnniversaryDateDateTime?تاریخ سالگرد
CustomText1Stringفیلد سفارشی 1
CustomText2Stringفیلد سفارشی 2
CustomText3Stringفیلد سفارشی 3
CustomText4Stringفیلد سفارشی 4
CustomText5Stringفیلد سفارشی 5
CustomText6Stringفیلد سفارشی 6
CustomDate1DateTime?تاریخ سفارشی 1
CustomDate2DateTime?تاریخ سفارشی 2
CustomDate3DateTime?تاریخ سفارشی 3

ContactGet از طریق این متد می توانید اطلاعات به مخاطب دفترچه تلفن را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactIDLongکد مخاطب

ContactGet_REST از طریق این متد می توانید اطلاعات به مخاطب دفترچه تلفن را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactIDLongکد مخاطب

ContactGroupList از طریق این متد می توانید لیست گروههای مخاطبین خود را دریافت نمائید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

ContactGroupList_REST از طریق این متد می توانید لیست گروههای مخاطبین خود را دریافت نمائید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

ContactList از طریق این متد می توانید برای لیست مخاطبین یک گروه مخاطب را دریافت نمائید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactGroupIDLongکد گروه مخاطبین

ContactList_REST از طریق این متد می توانید برای لیست مخاطبین یک گروه مخاطب را دریافت نمائید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactGroupIDLongکد گروه مخاطبین

ContactListUpdates از طریق این متد می توانید برای sync کردن مخاطبین خود استفاده نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactGroupIDLongکد گروه مخاطبین

ContactListUpdates_REST از طریق این متد می توانید برای sync کردن مخاطبین خود استفاده نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactGroupIDLongکد گروه مخاطبین

CourseCreateSimple از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را ایجاد نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CourseGroupIDLongکد گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند
CourseType CourseType نوع برنامه هوشمند
Yearly = 0, Monthly = 1, Weekly = 2, Daily = 3,
CourseDateTimeDateTimeزمان شروع برنامه
TitleStringعنوان
MobileLongموبایل
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط

CourseCreateSimple_REST از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را ایجاد نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CourseGroupIDLongکد گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند
CourseType CourseType نوع برنامه هوشمند
Yearly = 0, Monthly = 1, Weekly = 2, Daily = 3,
CourseDateTimeDateTimeزمان شروع برنامه
TitleStringعنوان
MobileLongموبایل
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط

CourseCreateWithAvanak از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را با پشتیبانی از پیام صوتی آوانک ایجاد نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CourseGroupIDLongکد گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند
CourseType CourseType نوع برنامه هوشمند
Yearly = 0, Monthly = 1, Weekly = 2, Daily = 3,
CourseDateTimeDateTimeزمان شروع برنامه
TitleStringعنوان
MobileLongموبایل
SMSMessageTextStringمتن پیامک
AvanakMessageTextStringمتن پیام صوتی آوانک
AvanakSpeakerType AvanakSpeakerType نوع گوینده پیام صوتی female = 1, male = 2
LineNumberStringشماره خط

CourseCreateWithAvanak_REST از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را با پشتیبانی از پیام صوتی آوانک ایجاد نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CourseGroupIDLongکد گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند
CourseType CourseType نوع برنامه هوشمند
Yearly = 0, Monthly = 1, Weekly = 2, Daily = 3,
CourseDateTimeDateTimeزمان شروع برنامه
TitleStringعنوان
MobileLongموبایل
SMSMessageTextStringمتن پیامک
AvanakMessageTextStringمتن پیام صوتی آوانک
AvanakSpeakerType AvanakSpeakerType نوع گوینده پیام صوتی female = 1, male = 2
LineNumberStringشماره خط

CourseCreateWithBackupLine از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را به همراه خط پشتیبان ایجاد نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CourseGroupIDLongکد گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند
CourseType CourseType نوع برنامه هوشمند
Yearly = 0, Monthly = 1, Weekly = 2, Daily = 3,
CourseDateTimeDateTimeزمان شروع برنامه
TitleStringعنوان
MobileLongموبایل
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
BackupLineNumberStringشماره خط پشتیبان

CourseCreateWithBackupLine_REST از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را به همراه خط پشتیبان ایجاد نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CourseGroupIDLongکد گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند
CourseType CourseType نوع برنامه هوشمند
Yearly = 0, Monthly = 1, Weekly = 2, Daily = 3,
CourseDateTimeDateTimeزمان شروع برنامه
TitleStringعنوان
MobileLongموبایل
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
BackupLineNumberStringشماره خط پشتیبان

CourseGroupCreate از طریق این متد می توانید یک گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند را ایجاد نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
TitleStringعنوان

CourseGroupCreate_REST از طریق این متد می توانید یک گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند را ایجاد نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
TitleStringعنوان

CourseGroupList از طریق این متد می توانید لیست گروه های برنامه ارسال دوره ای هوشمند را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

CourseGroupList_REST از طریق این متد می توانید لیست گروه های برنامه ارسال دوره ای هوشمند را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

CourseList از طریق این متد می توانید لیست برنامه های ارسال دوره ای هوشمند را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

CourseList_REST از طریق این متد می توانید لیست برنامه های ارسال دوره ای هوشمند را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

CourseSetActive از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را فعال یا غیرفعال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CourseIDLongکد برنامه ارسال دوره ای هوشمند
ActiveBooleanفعال بودن

CourseSetActive_REST از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را فعال یا غیرفعال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CourseIDLongکد برنامه ارسال دوره ای هوشمند
ActiveBooleanفعال بودن

GetBankTree از طریق این متد می توانید لیست درختی بانک اطلاعاتی شماره همراه را دریافت نمائید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

GetBankTree_REST از طریق این متد می توانید لیست درختی بانک اطلاعاتی شماره همراه را دریافت نمائید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

GetDeliveries از طریق این متد می توانید وضعیت دلیوری پیامک های ارسال شده خود را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ListMessageIDList<Long>لیست کد پیامک

GetDeliveries_REST از طریق این متد می توانید وضعیت دلیوری پیامک های ارسال شده خود را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ListMessageIDList<Long>لیست کد پیامک

GetDelivery از طریق این متد می توانید وضعیت دلیوری پیامک ارسال شده خود را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MessageIDLongکد پیامک

GetDelivery_REST از طریق این متد می توانید وضعیت دلیوری پیامک ارسال شده خود را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MessageIDLongکد پیامک

GetMessage از طریق این متد می توانید یک پیامک ارسالی خود را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MessageIDLongکد پیام

GetMessage_REST از طریق این متد می توانید یک پیامک ارسالی خود را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MessageIDLongکد پیام

GetMessages از طریق این متد می توانید پیامک های ارسالی خود را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
FromDateTimeDateTimeاز تاریخ/زمان
ToDateTimeDateTimeتا تاریخ/زمان

GetMessages_REST از طریق این متد می توانید پیامک های ارسالی خود را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
FromDateTimeDateTimeاز تاریخ/زمان
ToDateTimeDateTimeتا تاریخ/زمان

GetServerDateTime از طریق این متد می توانید تاریخ و زمان جاری در سرور پیامک را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح

GetServerDateTime_REST از طریق این متد می توانید تاریخ و زمان جاری در سرور پیامک را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح

RecieveMessages از طریق این متد می توانید پیامک های دریافتی خود را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
FromDateTimeDateTimeاز تاریخ/زمان
ToDateTimeDateTimeتا تاریخ/زمان

RecieveMessages_REST از طریق این متد می توانید پیامک های دریافتی خود را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
FromDateTimeDateTimeاز تاریخ/زمان
ToDateTimeDateTimeتا تاریخ/زمان

RecieveNewMessages از طریق این متد می توانید پیامک های جدید دریافتی خود را دریافت نمایید.

* نکته : در هر بار اجرای این متد فقط یکبار پیامک ها را به شما نشان می دهد.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CountIntتعداد پیامهای دریافتی

RecieveNewMessages_REST از طریق این متد می توانید پیامک های جدید دریافتی خود را دریافت نمایید.

* نکته : در هر بار اجرای این متد فقط یکبار پیامک ها را به شما نشان می دهد.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CountIntتعداد پیامهای دریافتی

RelayMessageDeliveryCreate از طریق این متد می توانید یک آدرس جدید به لیست آدرسهای "انتقال دلیوری پیامهای ارسالی" اضافه می کند.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
URLAddressStringآدرس URL

RelayMessageDeliveryCreate_REST از طریق این متد می توانید یک آدرس جدید به لیست آدرسهای "انتقال دلیوری پیامهای ارسالی" اضافه می کند.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
URLAddressStringآدرس URL

RelayMessageDeliveryList از طریق این متد می توانید لیست آدرسهای "انتقال دلیوری پیامهای ارسالی" را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

RelayMessageDeliveryList_REST از طریق این متد می توانید لیست آدرسهای "انتقال دلیوری پیامهای ارسالی" را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

RelayMessageDeliverySetActive از طریق این متد می توانید یک آدرس "انتقال دلیوری پیامهای ارسالی" را فعال یا غیرفعال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
RelayMessageDeliveryIDLongکد آدرس "انتقال دلیوری پیامهای ارسالی"
ActiveBooleanفعال بودن

RelayMessageDeliverySetActive_REST از طریق این متد می توانید یک آدرس "انتقال دلیوری پیامهای ارسالی" را فعال یا غیرفعال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
RelayMessageDeliveryIDLongکد آدرس "انتقال دلیوری پیامهای ارسالی"
ActiveBooleanفعال بودن

RelayRecieveMessageCreate از طریق این متد می توانید یک آدرس جدید به لیست آدرسهای "انتقال پیامهای دریافتی" اضافه می کند.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
URLAddressStringآدرس URL

RelayRecieveMessageCreate_REST از طریق این متد می توانید یک آدرس جدید به لیست آدرسهای "انتقال پیامهای دریافتی" اضافه می کند.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
URLAddressStringآدرس URL

RelayRecieveMessageList از طریق این متد می توانید لیست آدرسهای "انتقال پیامهای دریافتی" را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

RelayRecieveMessageList_REST از طریق این متد می توانید لیست آدرسهای "انتقال پیامهای دریافتی" را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

RelayRecieveMessageSetActive از طریق این متد می توانید یک آدرس "انتقال پیامهای دریافتی" را فعال یا غیرفعال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
RelayMessageDeliveryIDLongکد آدرس "انتقال پیامهای دریافتی"
ActiveBooleanفعال بودن

RelayRecieveMessageSetActive_REST از طریق این متد می توانید یک آدرس "انتقال پیامهای دریافتی" را فعال یا غیرفعال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
RelayMessageDeliveryIDLongکد آدرس "انتقال پیامهای دریافتی"
ActiveBooleanفعال بودن

SendBank از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با استفاده از بانک اطلاعاتی ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
BankIDLongکد بانک اطلاعاتی
OrderType SendOrderType ترتیب انتخاب
Sequential = 0, Random = 1,
FromRowIntاز ردیف
CountIntتعداد

SendBank_REST از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با استفاده از بانک اطلاعاتی ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
BankIDLongکد بانک اطلاعاتی
OrderType SendOrderType ترتیب انتخاب
Sequential = 0, Random = 1,
FromRowIntاز ردیف
CountIntتعداد

SendBankSimple از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با استفاده از بانک اطلاعاتی ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
BankIDLongکد بانک اطلاعاتی
OrderType SendOrderType ترتیب انتخاب
Sequential = 0, Random = 1,
FromRowIntاز ردیف
CountIntتعداد

SendBankSimple_REST از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با استفاده از بانک اطلاعاتی ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
BankIDLongکد بانک اطلاعاتی
OrderType SendOrderType ترتیب انتخاب
Sequential = 0, Random = 1,
FromRowIntاز ردیف
CountIntتعداد

SendBankWithAvanak از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با استفاده از بانک اطلاعاتی و با پشتیبانی از پیام صوتی آوانک ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
AvanakMessageTextStringمتن پیام صوتی آوانک
AvanakSpeakerType AvanakSpeakerType نوع گوینده پیام صوتی female = 1, male = 2
LineNumberStringشماره خط
BankIDLongکد بانک اطلاعاتی
OrderType SendOrderType ترتیب انتخاب
Sequential = 0, Random = 1,
FromRowIntاز ردیف
CountIntتعداد

SendBankWithAvanak_REST از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با استفاده از بانک اطلاعاتی و با پشتیبانی از پیام صوتی آوانک ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
AvanakMessageTextStringمتن پیام صوتی آوانک
AvanakSpeakerType AvanakSpeakerType نوع گوینده پیام صوتی female = 1, male = 2
LineNumberStringشماره خط
BankIDLongکد بانک اطلاعاتی
OrderType SendOrderType ترتیب انتخاب
Sequential = 0, Random = 1,
FromRowIntاز ردیف
CountIntتعداد

SendBankWithBackupLine از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با استفاده از بانک اطلاعاتی و به همراه خط پشتیبان ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
BackupLineNumberStringشماره خط پشتیبان
BankIDLongکد بانک اطلاعاتی
OrderType SendOrderType ترتیب انتخاب
Sequential = 0, Random = 1,
FromRowIntاز ردیف
CountIntتعداد

SendBankWithBackupLine_REST از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با استفاده از بانک اطلاعاتی و به همراه خط پشتیبان ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
BackupLineNumberStringشماره خط پشتیبان
BankIDLongکد بانک اطلاعاتی
OrderType SendOrderType ترتیب انتخاب
Sequential = 0, Random = 1,
FromRowIntاز ردیف
CountIntتعداد

SendOTP از طریق این متد می توانید پیامک با رمز یکبار مصرف را به شماره انتخابی خود ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
MobileStringلیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک
CodeLengthShortطول کد (حداقل 4 رقم و حداکثر 8 رقم)

SendOTP_REST از طریق این متد می توانید پیامک با رمز یکبار مصرف را به شماره انتخابی خود ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
MobileStringلیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک
CodeLengthShortطول کد (حداقل 4 رقم و حداکثر 8 رقم)

SendQuickOTP از طریق این متد می توانید پیامک با رمز یکبار مصرف را به صورت فوری به شماره انتخابی خود ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MobileStringموبایل دریافت کننده پیامک
CodeLengthShortطول کد (حداقل 4 رقم و حداکثر 8 رقم)
OptionalCode String رمز یکبار مصرف سفارشی خود
اگر خالی باشد رمز یکبار مصرف سمت سرور تولید می شود

SendQuickOTP_REST از طریق این متد می توانید پیامک با رمز یکبار مصرف را به صورت فوری به شماره انتخابی خود ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MobileStringموبایل دریافت کننده پیامک
CodeLengthShortطول کد (حداقل 4 رقم و حداکثر 8 رقم)
OptionalCode String رمز یکبار مصرف سفارشی خود
اگر خالی باشد رمز یکبار مصرف سمت سرور تولید می شود

SendSimple از طریق این متد می توانید پیامک های خود را به شماره/شماره های انتخابی خود ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
MobilesList<String>لیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک

SendSimple_REST از طریق این متد می توانید پیامک های خود را به شماره/شماره های انتخابی خود ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
MobilesList<String>لیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک

SendWithAvanak از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با پشتیبانی از پیام صوتی آوانک به شماره/شماره های انتخابی خود ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
AvanakMessageTextStringمتن پیام صوتی آوانک
AvanakSpeakerType AvanakSpeakerType نوع گوینده پیام صوتی female = 1, male = 2
LineNumberStringشماره خط
MobilesList<String>لیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک

SendWithAvanak_REST از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با پشتیبانی از پیام صوتی آوانک به شماره/شماره های انتخابی خود ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
AvanakMessageTextStringمتن پیام صوتی آوانک
AvanakSpeakerType AvanakSpeakerType نوع گوینده پیام صوتی female = 1, male = 2
LineNumberStringشماره خط
MobilesList<String>لیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک

SendWithBackupLine از طریق این متد می توانید پیامک های خود را به همراه خط پشتیبان به شماره/شماره های انتخابی خود ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
BackupLineNumberStringشماره خط پشتیبان
MobilesList<String>لیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک

SendWithBackupLine_REST از طریق این متد می توانید پیامک های خود را به همراه خط پشتیبان به شماره/شماره های انتخابی خود ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeDateTimeزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextStringمتن پیامک
LineNumberStringشماره خط
BackupLineNumberStringشماره خط پشتیبان
MobilesList<String>لیست موبایل های دریافت کنندگان پیامک

SendWithPattern از طریق این متد می توانید پیامک با الگو را به صورت فوری به شماره انتخابی خود ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MobileStringموبایل دریافت کننده پیامک
PatternCodeIDIntکد الگوی پیامک
PatternValues List<String> مقادیر الگوهای در متن پیامک
بایستی به ترتیب همان الگوها در نظر گرفته شود

SendWithPattern_REST از طریق این متد می توانید پیامک با الگو را به صورت فوری به شماره انتخابی خود ارسال نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MobileStringموبایل دریافت کننده پیامک
PatternCodeIDIntکد الگوی پیامک
PatternValues List<String> مقادیر الگوهای در متن پیامک
بایستی به ترتیب همان الگوها در نظر گرفته شود

Statistics از طریق این متد می توانید آمار پیامک های ارسالی خود را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
FromDateDateTimeاز تاریخ
ToDateDateTimeتا تاریخ

Statistics_REST از طریق این متد می توانید آمار پیامک های ارسالی خود را دریافت نمایید.

ورودی ها

نامنوعشرح
UserNameStringنام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordStringرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
FromDateDateTimeاز تاریخ
ToDateDateTimeتا تاریخ

وب سرویس 1 پیامک آموت

وب سرویس ها برنامه (قطعه کد) هایی هستند که تحت وب قابل دسترسی اند و از طریق پروتکل های استانداردی مانند Http به انتقال و مبادله دیتا با سایر برنامه های کاربردی می پردازند. اساس کار وب سرویس (Web Service) ها بر پایه دریافت و تولید پیغام بنیان گذاری شده است. بدین معنی که آنها منتظر می مانند که کلاینت ها به آنها وصل شده و بنا به درخواست کلاینت ها به آن ها پاسخ می دهند . راه ارتباطی انتقال این پیغام ها یک آدرس است که شما میتوانید با افزودن آن در برنامه خود از خصوصیات آن استفاده نمائید

Send از طریق این متد می توانید پیامک های خود را به شماره/شماره های انتخابی خود ارسال نمایید.

ورودی ها

نام نوع شرح
username string نام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
password string رمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
Number string شماره ارسال پیامک
recipient string شماره دریافت کنندگان
میتواند بصورت تکی یا لیستی از شماره ها باشد که با استفاده از کاراکتر ; جدا می شوند
body string متن پیامک
flash bool
Unicode bool برای پیامک هایی با متن فارسی بایستی مقدار آن True باشد
encode bool در صورتی که متن پیامک unicode شده و بصورت Base64 ارسال نموده اید بایستی مقدار آن True باشد
SendDateTime DateTime زمان ارسال پیامک
(درصورتیکه مقدار بصورت Null یا زمان گذشته باشد , زمان حال برای ارسال در نظر گرفته میشود)

خروجی ها


مقدار خروجی عنوان خروجی
-1 مقدار ورودی ها صحیح نمی باشد
همچنین اگر unicode = true ست شده باشد متن پیامک بصورت Base64 نیست
100 نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد
102 هزینه پیامکها از اعتبار شما بیشتر می باشد
104 Number (شماره ارسال پیامک) متعلق به شما نمی باشد
105 خطای ناشناخته
106 یک/چندین از شماره های دریافت کنندگان پیامک صحیح نمی باشد
خروجی XML گزارش ارسال پیامک شامل :

لیست { شماره دریافت کننده Number , شماره پیامک RefID }

اعتبار باقیمانده Balance

نمونه کدها

Receive با استفاده از این متد میتوانید پیامک های دریافتی خود را به تعداد اخیر دریافت نمایید.

* نکته : در هر بار اجرای این متد فقط یکبار پیامک ها را به شما نشان می دهد.

ورودی ها

نام نوع شرح
username string نام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
password string رمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
qty int تعداد پیامها

خروجی ها


مقدار خروجی عنوان خروجی
100 نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد
107 مقدار ورودی ها صحیح نمی باشد
خروجی XML گزارش پیامکهای دریافتی شامل :

لیست { شماره پیامک MessageID ,
شماره فرستنده پیامک Number ,
شماره دریافت پیامک Recipient ,
متن پیامک MsgBody ,
زمان دریافت پیامک MsgDateTime }

نمونه کدها

GetDelivery با استفاده از این متد می توانید دلیوری پیامک ارسالی را بررسی نمایید.

ورودی ها

نام نوع شرح
RefID string شماره/شماره های پیامک ارسالی
میتواند بصورت تکی یا لیستی از شماره ها باشد که با استفاده از کاراکتر ; جدا می شوند

خروجی ها

مقدار خروجی عنوان خروجی
107 مقدار ورودی ها صحیح نمی باشد
error خطای ناشناخته
خروجی XML گزارش دلیوری پیامک های ارسالی شامل :

لیست { شماره پیامک RefID ,
وضعیت دلیوری DeliveryCode }

DeliveryCode شرح شناسه
0ارسال شده به مخابرات
1رسیده به گوشی
2نرسیده به گوشی
3خطای مخابراتی
5خطای نامشخص
8رسیده به مخابرات
16نرسیده به مخابرات
35لیست سیاه
100نامشخص
200ارسال شده
300فیلتر شده
400در لیست ارسال
500عدم پذیرش
501ارسال با آوانک
502ارسال با گارانتی
900در صف ارسال
950شماره اشتباه
951بدون پیام
952پیش شماره اشتباه

نمونه کدها

Status با استفاده از این متد میتوانید وضعیت حساب کاربری خود را بررسی نمایید.

ورودی ها

نام نوع شرح
username string نام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
password string رمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

خروجی ها

مقدار خروجی عنوان خروجی
100 نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد
خروجی XML گزارش ارسال پیامک شامل :

شماره فعلی ارسال Number ,
باقیمانده اعتبار Balance,
تعرفه فارسی UnicodePrice,
تعرفه لاتین AnsiPrice,
وضعیت ارسال Status,
تاریخ ثبت نام RegisterDate

نمونه کدها

AmootWebSMS WinFormSample نمونه کد نوشته شده به زبان سی شارپ (Windows Form)

نمونه کد

حجم فایل پروژه : 155KB
زبان برنامه نویسی : C# WinForm - .Net 4.0

استفاده از مطالب سایت پیامک آموت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به نرم افزاری آموت می‌باشد.

Top